Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi „see poliitika“) kirjeldab, kuidas Game Lounge Limited töötleb meile edastatud teavet ja isikuandmeid, mis võimaldavad meil tõhusalt hallata teie ja meie vahelisi suhteid.

See poliitika kehtib meie veebisaitide, rakenduste, toodete ja/või teenuste kohta, mis on seotud selle poliitikaga või millel puudub eraldi privaatsuspoliitika (edaspidi „meie teenused“). See privaatsuspoliitika on mõeldud teile kogutud andmete paremaks selgitamiseks mõistmaks põhjusteid, miks me selliseid andmeid kogume, kuidas neid andmeid töödeldakse, organisatsioonidest, kellega me nimetatud isikuandmeid jagame, teie õigustest selliste andmete kogumisel, töötlemisel ja jagamisel ning kõigist muudest asjakohastest küsimustest, mis on seotud privaatsuse ja turvalisusega.

Kõiki isikuandmeid, mille te esitate või mida me juba hoiame, töödeldakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika sätetega. Mis tahes teave eraldi ja kogu teave tervikuna esitatakse läbi Game Lounge’i veebisaidi (edaspidi „veebisait“) või mõne muu vahendi, mille Game Lounge võib kättesaadavaks teha.

Lugedes käesolevat poliitikat, mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesolevas poliitikas sätestatud viisil. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega, ärge kasutage veebilehte ega edastage meile muul viisil oma isikuandmeid.

Kõik käesolevas poliitikas sisalduvad viited Game Lounge ’ile või „Meile“ on seotud andmetöötlejaga, ettevõttega Game Lounge Limited, mis on Malta äriühing registreerimisnumbriga C 53144, registreerimisaadressiga Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta ja kellele kuulub veebisait eestikasiino.com

Kogu Game Lounge’i isikuandmete töötlemine, nagu see on käesolevas privaatsuspoliitikas ette nähtud, toimub kooskõlas:

DPA-d ja GDPR-i nimetatakse edaspidi ühiselt “andmekaitseseadusteks”.

Game Lounge määrab kindlaks isikuandmete töötlemise vahendid ja eesmärgid ning toimib seetõttu kohaldatavate andmekaitseseaduste tähenduses vastutava töötlejana.

MÕISTED

Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes iseseisvalt või koos teistega määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, siis vastutav töötleja või selle määramise erikriteeriumid võivad olla määratud liidu või liikmesriikide õigusaktidega.

Küpsised

Küpsised on teie arvutisse salvestatavad väiksed andmekogumid. Üksikasjalikumat teave küpsiste kohta leiad siit.

Andmete kontrollija

Game Lounge Limited C53144 of Spinola Parks Level 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta

Andmekaitse ametniku kontakt: [email protected].

Andmetöötleja

Volitatud andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava andmete kontrollija nimel.

Andmesubjekt

„Andmesubjekt” on füüsiline isik, kellele isikuandmed viitavad.

Isikuandmed

Isikuandmed on igasugune teave, mis tuvastab teid individuaalselt või on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

Kasutusandmed

Kasutusandmed on teave, mis on automaatselt kogutud meie veebilehe (või kolmanda osapoole teenuste) poolt. Selleks võib olla IP aadress ja veebilehe sirvimisel kasutatud teekond ja teised sarnased detailid. Samuti info kasutatud operatsioonisüsteemi ja kasutaja IT-keskkonna ehk kasutatud arvuti kohta.

Kasutaja

Kasutaja on üksikisik, kes kasutab eestikasiino.com lehekülge.

Turvalisus

Game Lounge salvestab teie isikuandmeid digitaalselt krüpteeritud kõvaketastel.

Isikuandemete kaitse

Meie valduses olevad isikuandmed on kaitstud kõrgeimate tööstusstandarditega turvaprotsesside ja -süsteemide abil. Meie kohustus ei ole kaitsta isikuandmeid mitte ainult läbi kvaliteedi ja kõrgete standardite, vaid ka läbi õiguse parima ja tõhusaima kohaldamise. Me töötleme isikuandmeid ainult siis, kui selline töötlemine põhineb tõelisel ja õigustatud põhjusel, et seda teha GDPR-is sätestatud ühel õiguslikul alusel.

Isikuandmed, mida sa meile annad

Sa võid anda meile oma info näiteks järgmistel viisidel:

Järgnevalt vaatame üksikasjalikult, mis infot me nende protsesside kaudu küsime.

ProtsessKohustuslikud isikuandmedValikulised isikuandmed
KontaktvormNimi, e-posti aadress, kasutusandmed ja küpsised
Infokirjaga liitumineE-posti aadress, kasutuasandmed ja küpsised

Andmed, mida me kogume teie seadmelt

Me kasutame kasutusandmeid ja küpsiseid oma veebisaidi haldamiseks ning veendumaks, et meie veebisaidi sisu esitatakse Teie ja teie seadme jaoks kõige tõhusamal võimalikul viisil. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsisepoliitikat.

Isikuandmete töötlemise seaduslik alus

ProtsessTöötlemise seaduslik alus
LiitumineNõusolek
KontaktvormÕigustatud huvi ja nõusolek

Töötlemine õigustatud huvide alusel

Õigustatud huvi on olemas siis, kui meil on äri- või kaubanduslik põhjus isikuandmete töötlemiseks. Sellisel juhul võtame endale kohustuse kaitsta kõiki teie isikuandmeid ja nende töötlemise viisi ning tagada, et selline töötlemine ei oleks teie või teie huvide suhtes ebaõiglane.

Kui me otsustame töödelda teie isikuandmeid õigustatud huvide alusel, siis me teavitame teid sellest, samuti õigustatud huvist ja sätestame protseduuri, mille abil teil on võimalik esitada küsimusi ja/või vastuväiteid, mis teil võivad seoses sellise töötlemisega olla.

Töötlemine teie nõusoleku alusel

Nõusolek ei ole ainus alus, miks meil on lubatud või millele oleme kohustatud teie isikuandmete töötlemisel tuginema. Töötleme isikuandmeid ainult teie nõusoleku alusel, kui me ei saa või muul viisil otsustame mitte tugineda teisele õiguslikule alusele (näiteks õigusliku kohustuse täitmine või õigustatud huvi). Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal ja samal viisil, nagu te selle esitasite, tagasi võtta. Juhul, kui kasutate oma õigust nõusoleku tühistamiseks, siis otsustaksime, kas me saame (või oleme kohustatud) töödelda teie isikuandmeid mis tahes muul õiguslikul alusel peale nõusoleku. Sellisel juhul teavitame teid sellest. Selline nõusoleku tagasivõtmine ei muuda kehtetuks enne teie nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud töötlemistoiminguid.

Kahtluste vältimiseks soovime juhtida tähelepanu sellele, et nendel piiratud juhtudel, kui me ei saa või ei soovi tugineda teisele õiguslikule alusele (näiteks meie õigustatud huvidele), töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.

Neil juhtudel, kui töötleme teie nõusoleku alusel ( mida me kunagi ei eelda, kuid mille oleme saanud teilt selgel ja ilmselgel viisil), ON TEIL ÕIGUS TÜHISTADA OMA NÕUSOLEK IGAL AJAL samal viisil kui te selle meile andsite.

Kui te kasutate oma õigust oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta (kirjutades meile allpool toodud füüsilisel või e-posti aadressil), siis me otsustame, kas sellel etapil on teie isikuandmete töötlemiseks alternatiivne õiguslik alus (näiteks juriidiline kohustus, mis meile kehtib), kus meil on seaduslik õigus (või isegi kohustus) töödelda teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta ja selle olemasolul me teavitame teid sellest.

Kui me küsime selliseid isikuandmeid, võite alati keelduda, aga kui te keeldute meile esitamast vajalikke andmeid, mida me vajame nõutavate teenuste osutamiseks, ei pruugi me tingimata suuta teile nimetatud teenuseid pakkuda (eriti kui nõusolek on ainus meile saadaolev õiguslik alus).

Selguse mõttes – nõusolek ei ole ainus alus, mis võimaldab meil teie isikuandmeid töödelda. Ülaltoodud viimases osas osutasime erinevatele alustele, millele me oma konkreetsetel eesmärkidel isikuandmete töötlemisel toetume.

Muud eesmärgid

Meilt võidakse nõuda isikliku teabe kasutamist ja säilitamist seoses kahjude vältimisega ning et kaitsta meie õigusi, privaatsust, turvalisust, vara või teiste isikute õigusi kooskõlas meie õigustatud huvidega.

Andmete säilitamine

Me säilitame andmeid piiratud aja jooksul, kui seda tuleb hoida õiguspärastel ärilistel või juriidilistel eesmärkidel. Püüame tagada, et meie teenused kaitseksid teavet juhusliku või pahatahtliku kustutamise eest. Seetõttu, kui te kustutate midagi, võib esineda viivitusi enne kui vastavad koopiad kustutatakse meie aktiivsetest ning varundussüsteemidest. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected]

Kas me jagame sinu andmeid?

Me jagame sinu andmeid kolmandate osapooltega, et pakkuda sulle parimat võimalikku teenust.

Kolmas osapoolTeenusAsukoht Andmed
Google Ireland LimitedGoogle Analytics: jälgib ja analüüsib eestikasiino.com saidi kasutamist
Google Tag Manager: siltide haldusteenus
Google Drive: salvestab ja haldab varukoopiaid
IirimaaKasutusandmed, küpsised

ISIKUANDMETE LUBATUD AVALIKUSTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Ilma, et see piiraks muid käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvaid sätteid, võidakse teie isikuandmeid jagada ELis / EMPs või väljaspool neid asuvate volitatud kolmandate osapooltega, kui selline teave on lubatud või nõutav vastavalt andmekaitseseadustele ja/või mõnele muule kohaldatavale seadusele. Need volitatud kolmandad isikud võivad hõlmata, kuid mitte ainult, Game Lounge’i kuuluvaid üksusi, teisi kolmandaid isikuid ja organisatsioone, näiteks õiguskaitseasutusi, koostööd tegevaid raamatupidamis- ja audiitorfirmasid, reguleerivaid ning asjaomaseid asutusi ja digitaalse turunduse pakkujaid. Samuti võime jagada selliseid isikuandmeid organisatsioonidega, kellest on teid teavitatud, kolmandate isikutega, kellest olete meid teavitanud või lubanud meil jagada teie andmeid, või mõne teise kolmanda osapoolega, kellega peame tingimata teie isikuandmeid jagama, et oleks võimalik pakkuda soovitud tooteid ja/või teenuseid. Isikuandmete jagamine sõltub kasutatavast tootest ja/või teenustest.

Kui selliseid isikuandmeid tuleb edastada väljapoole EMPd – Euroopa Majanduspiirkonda, tagame, et oleks olemas kõik vajalikud ja asjakohased kaitsemeetmed. Samuti võime avaldada isikuandmeid teistele sidus- või tütarettevõtetele ning äripartneritele või meie äritegevuse õigusjärglastele. Allpool on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas toimub andmete edastamine väljapoole EMPd. Teie isikuandmeid ei jagata kolmandatele osapooltele nende turunduseesmärkidel (kui te ei anna selleks oma nõusolekut).

ISIKUANDMETE JAGAMINE MUUDE SAAJA-KATEGOORIATEGA

Asjakohaseid andmed avalikustatakse või jagatakse vastavalt vajadusele (ja igal juhul kooskõlas andmekaitseseadustega) Game Lounge’i liikmetele ja töötajatele, teiste Game Lounge’i kuuluvate üksustega (näiteks kooskõlas juriidiliste kohustustega) ja/või Euroopa Liidus asutatud sidusettevõtete ja/või alltöövõtjatega, kui see on asjakohane mis tahes käesolevas privaatsuspoliitikas loetletud eesmärgil (sealhulgas meie teenusepakkujatele, kes hõlbustavad veebilehe ja/või mis tahes soovitud teenuse funktsionaalsust). Isikuteavet jagatakse ainult meie teenuste, mida olete taotlenud, osutamiseks või mõnel muul õiguspärasel põhjusel (sh lubatud avalikustamine, mis ei vaja teie nõusolekut).

Selline lubatud avalikustamine toimub kooskõlas andmekaitseseadustega (näiteks kõik meie töötlejad on lepinguliste kohustustega seotud nimetatud andmekaitseseaduste nõuetega, sealhulgas range kohustusega hoida teavet, mida nad saavad, konfidentsiaalselt, ja tagada, et nende töötlejal on samaväärsed kohustused). Nimetatud teenusepakkujad (meie töötlejad) on seotud ka mitmete teiste kohustustega (eelkõige GDPRi artiklis 28 sätestatud kohustustega).

Teie isikuandmeid ei jagata kolmandatele osapooltele nende turunduseesmärkidel (kui te ei anna selleks oma nõusolekut).

Andmete liikumine üle interneti

Mõistate, et Interneti kaudu edastatud andmeid võidakse edastada üle rahvusvaheliste piiride isegi siis, kui teabe saatja ja vastuvõtja asuvad samas riigis. Meid ei saa pidada vastutavaks teie või mis tahes kolmanda osapoole poolt tehtud mis tahes tegude eest, mis on seotud mis tahes isikuandmetega enne meie vastuvõtmist, sealhulgas isikuandmete edastamine teilt meile Euroopa Liidust madalama andmekaitse tasemega riigi kaudu ja seda mis tahes tehnoloogiliste vahendite abil (näiteks WhatsApp, Skype, Dropbox jne).

Veelgi enam, me ei võta endale mingit vastutust teie andmete turvalisuse eest interneti-ülekande ajal, kui meie vastutus ei tulene otseselt Maltal kehtivatest seadustest.

ISIKUANDMETE TÄPSUS

Oleme rakendanud kõiki mõistlikke jõupingutusi, et isikuandmed, mida meie teie kohta säilitame, oleksid värsked ja võimalikult täpsed. Saate kontrollida teavet, mida me teie kohta hoiame, igal ajal võttes meiega ühendust allpool kirjeldatud viisil. Kui leiate ebatäpsusi, siis me parandame ja vajadusel kustutame need. Tutvuge allpool oma andmekaitseseaduse alusel kohaldatavate seaduslike õiguste üksikasjaliku loeteluga.

VIITED KOLMANDATE ISIKUTE SAITIDELE

Lingid, mida pakume kolmandate osapoolte veebisaitidele, on selgelt tähistatud ja me ei ole mingil moel vastutavad (samuti ei saa meid selle eest vastutavaks pidada) selliste veebisaitide sisu (sealhulgas mis tahes kohaldatavad privaatsuspõhimõtted või andmetöötlustoimingud) eest. Soovitame tungivalt lugeda selliste kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitikaid.

ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA (EMP)

Teie isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda või mõnda teise EMP-välisesse riiki, mida Euroopa Komisjon on pidanud piisavat kaitsetaset pakkuvaks (nimetatakse ka „valge nimekirja riikideks”, mis on loetletud siin) ainult järgmistel juhtudel: kui olete andnud meile selgesõnalise nõusoleku; kui on vaja sõlmida või täita teie ja Game Lounge’i vahel sõlmitud lepingut; või kui on vaja olla vastavuses kõigi õiguslike kohustustega.

Juhul kui isikuandmeid edastatakse väljapoole EMPd, siis Game Lounge või Game Lounge’i äripartner tagab, et rakendatakse kõiki asjakohaseid kaitsemeetmeid, tagamaks sama kaitsetase ja samad standardid, mida kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonnas. Teil on õigus saada nende kaitsemeetmete koopia, võttes meiega ühendust allpool toodud aadressil.

Kasutatakse lepinguid, mis sisaldavad ELi lepingulisi klausleid (ELi näidisklauslid), mis nõuavad, et isikuandmeid saav üksus kasutaks samu standardeid, mis kehtivad EMPs. Kui USA-le edastatakse andmeid ja kui andmete vastuvõtja on registreeritud Privacy Shield’iga (raamistik, mis tagab isikuandmete kaitse), võetakse arvesse sama kaitsetaset, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Game Lounge aitab Teid parimal võimalikul viisil, kui otsustate kasutada oma õigusi enda isikuandmete suhtes. Teatud juhtudel peame võib-olla eelnevalt tuvastama teie isiku.

ETTEVÕTTE INFO

Kui teil on privaatsusega seotud küsimusi või kommentaare või kui soovite kasutada ükskõik millist teie isiklikku õigust, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil: [email protected] või saatke kiri ülaltoodud aadressile.

MUUDATUSED SELLES PRIVAATSUSPOLIITIKAS

Game Lounge jätab endale õiguse igal ajal privaatsuspoliitikas muudatusi teha. Seda lehte on soovitatav sageli kontrollida, viidates viimase värskenduse kuupäevale. Kui muudatused mõjutavad kasutaja nõusoleku alusel tehtavaid tegevusi, kogub Game Lounge vajaduse korral kasutajalt uue nõusoleku.

Viimane uuendus: 2021-07-21

Your casinos will be cleared

Are you sure?