Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi „see poliitika“) kirjeldab, kuidas Game Lounge Limited töötleb meile edastatud teavet ja isikuandmeid, mis võimaldavad meil tõhusalt hallata teie…

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi „see poliitika“) kirjeldab, kuidas Game Lounge Limited töötleb meile edastatud teavet ja isikuandmeid, mis võimaldavad meil tõhusalt hallata teie ja meie vahelisi suhteid.

See poliitika kehtib meie veebisaitide, rakenduste, toodete ja/või teenuste kohta, mis on seotud selle poliitikaga või millel puudub eraldi privaatsuspoliitika (edaspidi „meie teenused“). See privaatsuspoliitika on mõeldud teile kogutud andmete paremaks selgitamiseks mõistmaks põhjusteid, miks me selliseid andmeid kogume, kuidas neid andmeid töödeldakse, organisatsioonidest, kellega me nimetatud isikuandmeid jagame, teie õigustest selliste andmete kogumisel, töötlemisel ja jagamisel ning kõigist muudest asjakohastest küsimustest, mis on seotud privaatsuse ja turvalisusega.

Kõiki isikuandmeid, mille te esitate või mida me juba hoiame, töödeldakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika sätetega. Mis tahes teave eraldi ja kogu teave tervikuna esitatakse läbi Game Lounge’i veebisaidi (edaspidi „veebisait“) või mõne muu vahendi, mille Game Lounge võib kättesaadavaks teha.

Lugedes käesolevat poliitikat, mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesolevas poliitikas sätestatud viisil. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega, ärge kasutage veebilehte ega edastage meile muul viisil oma isikuandmeid.

Kõik käesolevas poliitikas sisalduvad viited Game Lounge ’ile või „Meile“ on seotud andmetöötlejaga, ettevõttega Game Lounge Limited, mis on Malta äriühing registreerimisnumbriga C 53144, registreerimisaadressiga Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta ja kellele kuulub veebisait eestikasiino.com

Kogu Game Lounge’i isikuandmete töötlemine, nagu see on käesolevas privaatsuspoliitikas ette nähtud, toimub kooskõlas:

– Malta andmekaitseseaduse (edaspidi „DPA” – Malta seaduste peatükk 586) ning kõigi muude andmekaitseseaduse alusel välja antud täiendavate õigusaktidega, mida võidakse aeg-ajalt muuta; ja

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ (üldine andmekaitsemäärus) kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „määrus” või „GDPR”).

DPA-d ja GDPR-i nimetatakse edaspidi ühiselt “andmekaitseseadusteks”.

Game Lounge määrab kindlaks isikuandmete töötlemise vahendid ja eesmärgid ning toimib seetõttu kohaldatavate andmekaitseseaduste tähenduses vastutava töötlejana.

MÕISTED

Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes iseseisvalt või koos teistega määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, siis vastutav töötleja või selle määramise erikriteeriumid võivad olla määratud liidu või liikmesriikide õigusaktidega.

Volitatud töötleja

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Isikuandmed

Heading 3

Isikuandmed on igasugune teave, mis tuvastab teid individuaalselt või on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

TURVALISUS

Game Lounge salvestab teie isikuandmeid digitaalselt krüpteeritud kõvaketastel.

ISIKUANDMETE KAITSE

Meie valduses olevad isikuandmed on kaitstud kõrgeimate tööstusstandarditega turvaprotsesside ja -süsteemide abil. Meie kohustus ei ole kaitsta isikuandmeid mitte ainult läbi kvaliteedi ja kõrgete standardite, vaid ka läbi õiguse parima ja tõhusaima kohaldamise. Me töötleme isikuandmeid ainult siis, kui selline töötlemine põhineb tõelisel ja õigustatud põhjusel, et seda teha GDPR-is sätestatud ühel õiguslikul alusel.

TÖÖTLEMINE ÕIGUSLIKE HUVIDE ALUSEL

Õigustatud huvi on olemas siis, kui meil on äri- või kaubanduslik põhjus isikuandmete töötlemiseks. Sellisel juhul võtame endale kohustuse kaitsta kõiki teie isikuandmeid ja nende töötlemise viisi ning tagada, et selline töötlemine ei oleks teie või teie huvide suhtes ebaõiglane.

Kui me otsustame töödelda teie isikuandmeid õigustatud huvide alusel, siis me teavitame teid sellest, samuti õigustatud huvist ja sätestame protseduuri, mille abil teil on võimalik esitada küsimusi ja/või vastuväiteid, mis teil võivad seoses sellise töötlemisega olla. Oluline on märkida, et Game Lounge ei ole kohustatud töötlemist lõpetama, kui töötlemise põhjused on ülimuslikud teie vastuväidete esitamise õigusest.

TÖÖTLEMINE TEIE NÕUSOLEKU ALUSEL

Nõusolek ei ole ainus alus, miks meil on lubatud või millele oleme kohustatud teie isikuandmete töötlemisel tuginema. Töötleme isikuandmeid ainult teie nõusoleku alusel, kui me ei saa või muul viisil otsustame mitte tugineda teisele õiguslikule alusele (näiteks õigusliku kohustuse täitmine või õigustatud huvi). Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal ja samal viisil, nagu te selle esitasite, tagasi võtta. Juhul, kui kasutate oma õigust nõusoleku tühistamiseks, siis otsustaksime, kas me saame (või oleme kohustatud) töödelda teie isikuandmeid mis tahes muul õiguslikul alusel peale nõusoleku. Sellisel juhul teavitame teid sellest. Selline nõusoleku tagasivõtmine ei muuda kehtetuks enne teie nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud töötlemistoiminguid.

TÖÖTLEMINE NÕUSOLEKU ALUSEL

Kahtluste vältimiseks soovime juhtida tähelepanu sellele, et nendel piiratud juhtudel, kui me ei saa või ei soovi tugineda teisele õiguslikule alusele (näiteks meie õigustatud huvidele), töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.

Neil juhtudel, kui töötleme teie nõusoleku alusel ( mida me kunagi ei eelda, kuid mille oleme saanud teilt selgel ja ilmselgel viisil), ON TEIL ÕIGUS TÜHISTADA OMA NÕUSOLEK IGAL AJAL samal viisil kui te selle meile esitasite.

Kui te kasutate oma õigust oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta (kirjutades meile allpool toodud füüsilisel või e-posti aadressil), siis me otsustame, kas sellel etapil on teie isikuandmete töötlemiseks alternatiivne õiguslik alus (näiteks juriidiline kohustus, mis meile kehtib), kus meil on seaduslik õigus (või isegi kohustus) töödelda teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta ja selle olemasolul me teavitame teid sellest.

Kui me küsime selliseid isikuandmeid, võite alati keelduda, aga kui te keeldute meile esitamast vajalikke andmeid, mida me vajame nõutavate teenuste osutamiseks, ei pruugi me tingimata suuta teile nimetatud teenuseid pakkuda (eriti kui nõusolek on ainus meile saadaolev õiguslik alus).

Selguse mõttes – nõusolek ei ole ainus alus, mis võimaldab meil teie isikuandmeid töödelda. Ülaltoodud viimases osas osutasime erinevatele alustele, millele me oma konkreetsetel eesmärkidel isikuandmete töötlemisel toetume.

KÜPSISED

Kui külastate meie veebisaiti, kogume teatud isikuandmete kategooriaid küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil automaatselt.

Üksikasjalikumat teavet, sealhulgas mis on küpsiseid ja kuidas ning miks me selliseid andmeid töötleme (sh erinevused oluliste ja mitteoluliste küpsiste vahel), leiate meie üksikasjalikust, kuid kergesti loetavast küpsistepoliitikast aadressil [Cookie Policy].

MUUD EESMÄRGID

Meilt võidakse nõuda isikliku teabe kasutamist ja säilitamist seoses kahjude vältimisega ning et kaitsta meie õigusi, privaatsust, turvalisust, vara või teiste isikute õigusi kooskõlas meie õigustatud huvidega.

ANDMETE SÄILITAMINE

Me säilitame andmeid piiratud aja jooksul, kui seda tuleb hoida õiguspärastel ärilistel või juriidilistel eesmärkidel. Püüame tagada, et meie teenused kaitseksid teavet juhusliku või pahatahtliku kustutamise eest. Seetõttu, kui te kustutate midagi, võib esineda viivitusi enne kui vastavad koopiad kustutatakse meie aktiivsetest ning varundussüsteemidest. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected]

ISIKUANDMETE LUBATUD AVALIKUSTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Ilma, et see piiraks muid käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvaid sätteid, võidakse teie isikuandmeid jagada ELis / EMPs või väljaspool neid asuvate volitatud kolmandate osapooltega, kui selline teave on lubatud või nõutav vastavalt andmekaitseseadustele ja/või mõnele muule kohaldatavale seadusele. Need volitatud kolmandad isikud võivad hõlmata, kuid mitte ainult, Game Lounge’i kuuluvaid üksusi, teisi kolmandaid isikuid ja organisatsioone, näiteks õiguskaitseasutusi, koostööd tegevaid raamatupidamis- ja audiitorfirmasid, reguleerivaid ning asjaomaseid asutusi ja digitaalse turunduse pakkujaid. Samuti võime jagada selliseid isikuandmeid organisatsioonidega, kellest on teid teavitatud, kolmandate isikutega, kellest olete meid teavitanud või lubanud meil jagada teie andmeid, või mõne teise kolmanda osapoolega, kellega peame tingimata teie isikuandmeid jagama, et oleks võimalik pakkuda soovitud tooteid ja/või teenuseid. Isikuandmete jagamine sõltub kasutatavast tootest ja/või teenustest.

Kui selliseid isikuandmeid tuleb edastada väljapoole EMPd – Euroopa Majanduspiirkonda, tagame, et oleks olemas kõik vajalikud ja asjakohased kaitsemeetmed. Samuti võime avaldada isikuandmeid teistele sidus- või tütarettevõtetele ning äripartneritele või meie äritegevuse õigusjärglastele. Allpool on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas toimub andmete edastamine väljapoole EMPd. Teie isikuandmeid ei jagata kolmandatele osapooltele nende turunduseesmärkidel (kui te ei anna selleks oma nõusolekut).

ISIKUANDMETE JAGAMINE MUUDE SAAJA-KATEGOORIATEGA

Asjakohaseid andmed avalikustatakse või jagatakse vastavalt vajadusele (ja igal juhul kooskõlas andmekaitseseadustega) Game Lounge’i liikmetele ja töötajatele, teiste Game Lounge’i kuuluvate üksustega (näiteks kooskõlas juriidiliste kohustustega) ja/või Euroopa Liidus asutatud sidusettevõtete ja/või alltöövõtjatega, kui see on asjakohane mis tahes käesolevas privaatsuspoliitikas loetletud eesmärgil (sealhulgas meie teenusepakkujatele, kes hõlbustavad veebilehe ja/või mis tahes soovitud teenuse funktsionaalsust). Isikuteavet jagatakse ainult meie teenuste, mida olete taotlenud, osutamiseks või mõnel muul õiguspärasel põhjusel (sh lubatud avalikustamine, mis ei vaja teie nõusolekut).

Selline lubatud avalikustamine toimub kooskõlas andmekaitseseadustega (näiteks kõik meie töötlejad on lepinguliste kohustustega seotud nimetatud andmekaitseseaduste nõuetega, sealhulgas range kohustusega hoida teavet, mida nad saavad, konfidentsiaalselt, ja tagada, et nende töötlejal on samaväärsed kohustused). Nimetatud teenusepakkujad (meie töötlejad) on seotud ka mitmete teiste kohustustega (eelkõige GDPRi artiklis 28 sätestatud kohustustega).

Teie isikuandmeid ei jagata kolmandatele osapooltele nende turunduseesmärkidel (kui te ei anna selleks oma nõusolekut).
INTERNETI-SIDE

Mõistate, et Interneti kaudu edastatud andmeid võidakse edastada üle rahvusvaheliste piiride isegi siis, kui teabe saatja ja vastuvõtja asuvad samas riigis. Meid ei saa pidada vastutavaks teie või mis tahes kolmanda osapoole poolt tehtud mis tahes tegude eest, mis on seotud mis tahes isikuandmetega enne meie vastuvõtmist, sealhulgas isikuandmete edastamine teilt meile Euroopa Liidust madalama andmekaitse tasemega riigi kaudu ja seda mis tahes tehnoloogiliste vahendite abil (näiteks WhatsApp, Skype, Dropbox jne).

Veelgi enam, me ei võta endale mingit vastutust teie andmete turvalisuse eest interneti-ülekande ajal, kui meie vastutus ei tulene otseselt Maltal kehtivatest seadustest.

ISIKUANDMETE TÄPSUS

Oleme rakendanud kõiki mõistlikke jõupingutusi, et isikuandmed, mida meie teie kohta säilitame, oleksid värsked ja võimalikult täpsed. Saate kontrollida teavet, mida me teie kohta hoiame, igal ajal võttes meiega ühendust allpool kirjeldatud viisil. Kui leiate ebatäpsusi, siis me parandame ja vajadusel kustutame need. Tutvuge allpool oma andmekaitseseaduse alusel kohaldatavate seaduslike õiguste üksikasjaliku loeteluga.

LINGID KOLMANDATE ISIKUTE SAITIDELE

Lingid, mida pakume kolmandate osapoolte veebisaitidele, on selgelt tähistatud ja me ei ole mingil moel vastutavad (samuti ei saa meid selle eest vastutavaks pidada) selliste veebisaitide sisu (sealhulgas mis tahes kohaldatavad privaatsuspõhimõtted või andmetöötlustoimingud) eest. Soovitame tungivalt lugeda selliste kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitikaid.

ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EMP-D

Teie isikuandmeid edastatakse väljapoole EMPd või mõnda teise EMP-välisesse riiki, mida Euroopa Komisjon on pidanud piisavat kaitsetaset pakkuvaks (nimetatakse ka „valge nimekirja riikideks”, mis on loetletud siin https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ) ainult järgmistel juhtudel: kui olete andnud meile selgesõnalise nõusoleku; kui on vaja sõlmida või täita teie ja Game Lounge’i vahel sõlmitud lepingut; või kui on vaja olla vastavuses kõigi õiguslike kohustustega.

Juhul kui isikuandmeid edastatakse väljapoole EMPd, siis Game Lounge või Game Lounge’i äripartner tagab, et rakendatakse kõiki asjakohaseid kaitsemeetmeid, tagamaks sama kaitsetase ja samad standardid, mida kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonnas. Teil on õigus saada nende kaitsemeetmete koopia, võttes meiega ühendust allpool toodud aadressil.

Kasutatakse lepinguid, mis sisaldavad ELi lepingulisi klausleid (ELi näidisklauslid), mis nõuavad, et isikuandmeid saav üksus kasutaks samu standardeid, mis kehtivad EMPs. Kui USA-le edastatakse andmeid ja kui andmete vastuvõtja on registreeritud Privacy Shield’iga (raamistik, mis tagab isikuandmete kaitse), võetakse arvesse sama kaitsetaset, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Game Lounge kohustub teid aitama parimal võimalikul viisil, kui otsustate kasutada oma õigusi enda isikuandmete suhtes. Teatud juhtudel peame võib-olla tuvastama teie isikusamasuse enne, kui saate kasutada mis tahes asjakohaseid õigusi.

Juurdepääsuõigus

Teil on meilt õigus küsida, kas me töötleme teid puudutavaid isikuandmeid, ja nende töötlemise korral on teil juurdepääsuõigus neile isiklikele andmetele ja järgmistele andmetele:

– millised isikuandmed meil on,

– miks me neid töötleme,

– kellele me neid avaldame,

– kui kaua me kavatseme neid säilitada (kui võimalik),

– kas me edastame neid välismaale ja kaitsemeetmed, mida me nende kaitseks võtame,

– millised on teie õigused,

– kuidas esitada kaebust,

– kust me teie isikuandmed saime ja kas me oleme teinud automatiseeritud otsuseid (sh profiilide koostamine) ning sellega seotud teave.

Õigus parandamisele

Teil on õigus taotleda, et me parandaksime või täiendaksime teiega seotud ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed.

Õigus kustutamisele („õigus unustada”)

Teil on õigus taotleda, et me kustutaksime teie isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kuid ainult siis, kui:

– isikuandmed ei ole enam nende eesmärkide jaoks vajalikud, milleks need koguti; või

– olete oma nõusoleku tagasi võtnud (juhul, kui töötleme teie nõusoleku alusel) ja meil ei ole muud õiguslikku alust teie isikuandmete töötlemiseks; või

– olete edukalt kasutanud vaidlustamise õigust (nagu allpool selgitatud); või

– teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult; või

– meile kehtib juriidiline kohustus; või

– kui teatavate alamõigustega (laste õigused) seoses on esinevad eriasjaolud.

Igal juhul ei ole me õiguslikult kohustatud teie kustutamistaotlust täitma, kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie poolt kehtestatud õigusliku kohustuse täitmiseks.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus taotleda teie isikuandmete töötlemise piiramist. Te saate seda õigust kasutada ainult siis, kui:

– teie isikuandmete õigsus vaidlustatakse (vt õigus andmete parandamisele eespool) aja jooksul, mis võimaldab meil kontrollida isikuandmete õigsust; või

– töötlemine on õigusvastane ja te keeldute oma isikuandmete kustutamisest; või

– me ei vaja enam isikuandmeid eesmärkidel, milleks need koguti, kuid te vajate isikuandmeid õiguslike nõuete koostamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks; või

– te kasutasite oma õigust esitada vastuväiteid ja meie õigustatud aluste kinnitamine teie vastuväite tühistamiseks on pooleli.

Kui te seda õigust edukalt kasutate, on meil võimalik teie isikuandmeid töödelda ainult järgmistel juhtudel:

– kui meil on teie nõusolek; või

– õiguslike nõuete koostamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks; või

– teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks; või

– seoses oluliste avalike huvidega.

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus taotleda, et me esitaksime teile teie isikuandmed, mille te oleksite meile varem ise esitanud. Anname teile sellised andmed struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas masinloetavas vormis või (kui see on tehniliselt teostatav) võime saata andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi. Teil on õigus seda õigust kasutada ainult siis, kui:

– töötlemine põhineb teie nõusolekul või teiega sõlmitud lepingu täitmisel; ja

– töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Üksikasjalikumat teavet selle õiguse kohta leiate peatükist TÖÖTLEMINE NÕUSOLEKU ALUSEL eespool.

Õigus olla töötlemise vastu

Teatud juhtudel on teil õigus oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada. Kui me töötleme teie isikuandmeid ainult ühe järgmise eesmärgi alusel:

– töötlemine on vajalik üldistes huvides teostatava ülesande täitmiseks; või

– kui töötlemine on vajalik seoses meie või kolmanda isiku õigustatud huvidega.

Töötlemine lõpeb alles siis, kui vastutav töötleja ei ole esitanud kaalukaid ja õiguspäraseid põhjendusi, mis kaaluvad üles teie poolt sellises taotluses tõstatatud vastuväited ja mis nõuavad töötlemise jätkamist.

Kui teie andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada.

Kõigil teistel juhtudel, välja arvatud ülaltoodud juhtudel, ei ole see üldine õigus keelamiseks.

Kaebuse esitamise õigus

Andmesubjektina võite igal ajal esitada kaebuse mis tahes asjaomasele andmekaitse järelevalveasutusele, kui arvate, et Game Lounge on teie õigusi rikkunud. Malta pädev järelevalveasutus on Teabe- ja andmekaitsevoliniku büroo (IDPC).

Hoolimata sellest õigusest palume teil enne kaebuse esitamist IDPC-le proovida kõik tekkinud probleemid otse meiega lahendada.

Oluline on märkida, et hoolimata sellistest õigustest võib Game Lounge sellisest taotlusest siiski keelduda, kui ta vastav otsus on põhjendatud. Selline keeldumine ei keela teil esitada kaebust asjaomasele andmekaitseasutusele.

ETTEVÕTTE TEAVE

Kui teil on privaatsusega seotud küsimusi või kommentaare või kui soovite kasutada ükskõik millist teie isiklikku õigust, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil: [email protected] või saatke kiri ülaltoodud aadressile.